Disclaimer - Vrijwaring

Disclaimer
De informatie op Boekdelen.nu is met zorg (en liefde) samengesteld. Dat neemt niet weg dat onze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevat.

Beslissingen die een gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder valt ook informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Boekdelen.nu (een project van Monus Maan) sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze Website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Boekdelen.nu (door Monus Maan) of haar licentiegevers. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de Website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de stichting en/of een (of meer) andere rechthebbende(n).


Beeld
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Mocht je op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, dan doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wil je melding doen van deze onrechtmatige inhoud stuur ons dan een email via info (a) boekdelen.nu.

Hierbij is het handig de volgende informatie mee te sturen:

Je (contact)gegevens,

De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij,

Omschrijving waarom volgens jou de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is enNa deze melding zal Boekdelen onderzoek doen naar de gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal Boekdelen alles in het werk stelen de inhoud binnen 48 uur na deze constatering van haar servers te verwijderen.


Copyright
Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Boekdelen.nu / Monus Maan. Wil je één of meer artikelen uit onze nieuwsbrief/website overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:

1. vermeldt dat het artikel van Boekdelen komt,
2. vermeldt dat het artikel copyright 2021 van Boekdelen.nu is,
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.boekdelen.nu

Voorbeeld:
Bron: Boekdelen.nu ©2021 | www.boekdelen.nu


Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van boekdelen.nu, kunnen wij (Monus Maan - KvK 71870229) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. We sluiten dan ook onze aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Reviews, quotes, beweringen, meningen, geuit in de aanbevelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Boekdelen en / of Monus Maan. Monus Maan kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

Monus Maan kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Links naar websites
Boekdelen / Monus Maan is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.© Boekdelen.nu, door Monus Maan – April 2021