Privacy Policy

I. Algemeen:
• Monus Maan*, met hoofdvestiging te 5611JJ Eindhoven, St. Catharinastraat 89, met KvK nr. 71870229, hierna: Monus Maan respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.boekdelen.nu, van haar relaties;
• Monus Maan stelt de veiligheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van haar relaties voorop;
• Monus Maan handelt ten aanzien van alle verkregen en te verkrijgen persoonsgegevens in volledige overeenstemming met de wet en overige toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving.


II. Algemeen (2)
Monus Maan verwerkt persoonsgegevens c.q. kan deze verwerken:
• als relaties gebruik willen maken van haar dienstverlening;
• bij overige zakelijke relaties;
• als personen gegevens hebben ingevuld of achtergelaten via de site, of anderszins contact hebben gezocht via email, website of telefoon;
• als personen deelnemen aan winacties via de website of social media kanalen
van bezoekers van haar website of social media;
• in geval van sollicitatie.


1. Inleiding
Bij het verzamelen en verwerken van informatie over personen en bedrijven houdt Monus Maan zich aan de wet. Monus Maan respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring legt Monus Maan wij uit welke persoonsgegevens Monus Maan verwerkt en voor welke doeleinden. Monus Maan raadt u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Monus Maan is verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de privacy contactpersoon van Monus Maan, emailadres: info (a) boekdelen.nu.

Boekdelen, een project van Monus Maan
Sint Catharinastraat 89
5611 JJ Eindhoven
E-mail: info (a) boekdelen.nu
KvK 71870229
BTW NL141122481B02


Persoonsgegevens
Monus Maan verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen verlenen kunnen wij u vragen om uw naam en e-mailadres. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden.

Sociale media
Boekdelen is op sociale media te vinden, zoals op Facebook en Instagram. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u bepaalde functies op onze kanalen gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Sollicitatieprocedure
Monus Maan verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Monus Maan verzamelt onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd.

Indien u daarvoor toestemming geeft kan Monus Maan uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.


2. Ontvangers
Monus Maan doet er alles aan om de gegevens van alle Boekdelen gebruikers veilig te houden. Monus Maan deelt uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Monus Maan behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken uw vraag of verzoek.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kan Monus Maan uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers, website-beheerder en beheerder van het IT-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een nationale (of internationale) wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Monus Maan maakt in voorkomend geval afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.


3. Bewaartermijn
Monus Maan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zal Monus Maan voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen uw gegevens daarvoor nog wel bewaard blijven.


4. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevensverwijdering, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken. In voorkomend geval dient u zich te melden bij onze Privacy contactpersoon.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevensverwijdering
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
• de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
• u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
• u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
• wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met via ons privacy emailadres. Monus Maan zal op uw verzoek, behoudens bijzondere omstandigheden, binnen 4 weken beslissen.
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.


5. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.


6. Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info (a) boekdelen.nu. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

© Boekdelen.nu, door Monus Maan – April 2021